Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě společnosti EPI - TREZORY s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupujících) a prodávajícího (EPI - TREZORY s.r.o.).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu společnosti EPI - TREZORY s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí objednávky“, které je zasíláno automaticky na e-mail kupujícího.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tato adresa musí být v České republice nebo Slovenské republice.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

III. Typy přepravy a platby za přepravu

Výrobky jsou dodávány jedním z následujících typů přepravy:

  • Českou poštou - Objednaný výrobek je zabalen a poslán poštou společně s příslušnými dokumenty (prodejním dokladem, záručním listem, návodem k použití, ..).
  • Přepravní službou - Objednaný výrobek je zabalen a předán přepravní službě společně s příslušnými dokumenty (prodejním dokladem, záručním listem, návodem k použití, ..).
  • Převzetím na prodejně - Objednaný výrobek převezmete v sídle společnosti EPI - TREZORY s.r.o.

IV. Platební podmínky

V internetovém obchodě jsou následující volby způsobu platby za výrobky:

  • Při předání zboží - Platba v hotovosti při převzetí výrobku od České pošty (dodání poštou na dobírku) nebo při osobním převzetí výrobku v sídle společnosti EPI - TREZORY s.r.o.
  • Bankovním převodem - Výrobek Vám bude dodán (předán poště) po připsání platby na účet společnosti EPI - TREZORY s.r.o. Prosíme o přesné vyplnění příkazu k platbě, především čísla účtu a variabilního symbolu (číslo Vaší objednávky).

V. Expediční lhůty

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno:
V případě poštovní zásilky
Do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky při placení na dobírku, resp. po připsání platby na účet EPI - TREZORY s.r.o. v případě platby bankovním převodem, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

VI. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ internetového obchodu a společnosti EPI - TREZORY s.r.o. a právním řádem platným v ČR.
„Reklamační řád“ internetového obchodu a společnosti EPI - TREZORY s.r.o. je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VII. Ochrana osobních dat

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace zákazníka jsou společností EPI - TREZORY s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost EPI - TREZORY s.r.o. údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách společnosti EPI - TREZORY s.r.o. v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu společnosti EPI - TREZORY s.r.o. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od  obdržení zboží v souladu s Občanským zákoníkem hlava pátá „Spotřebitelské smlouvy“. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze v případě, že výrobek předávaný společnosti EPI - TREZORY s.r.o. je nepoškozen a nejeví známky použití. Odstoupení od smlouvy je možné pouze po předchozím oznámení společnosti EPI - TREZORY s.r.o.
Ceny uváděné u jednotlivých druhů výrobků jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím společnosti EPI - TREZORY s.r.o.

IX. Ochrana osobních údajů

 

0chrana osobních údajů

Při nakládání s daty v souvislosti s jakýmikoliv službami a bankovními obchody můžeme zaznamenávat a archivovat kopie veškerých informací a dokumentů, které obdržíme od Vás v souvislosti s takovou službou nebo obchodem. Zavazujeme se řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Potvrzujeme, že jsme Vám poskytli veškeré informace o zpracování osobních údajů, o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů

Uživatel webu dostupnému na internetové adrese / http://trezory.cz/ poskytuje společnosti EPI-TREZORY s.r.o., IČO 27074854, se sídlem Pod Hájem 335, 250 66 Zdiby jako provozovateli webu, své osobní údaje a uděluje tímto společnosti EPI-TREZORY s.r.o. svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

Veškeré právní vztahy mezi námi a Vámi se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Dále se tyto řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/79 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů.

Mezi tyto informace patří i poučení o Vašich právech, kterými jsou právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů i právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

Pro realizaci služby nebo obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno ( případně jméno firmy, IČ, DIČ, a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonický kontakt a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží

Veškeré informace v e-shopu jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů (obchodní podmínky, ceny, popisy produktů atd.) Pro realizaci služby nebo obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše uvedené údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.